COVID-19 / 06. 04. 2020

Covid II – Opatrenia vo finančnej oblasti a opatrenia zamerané na udržanie pracovných miest

Poljaková  L. P.
Sedmohradský  V. S.

OPATRENIA VO FINANČNEJ OBLASTI 

Zákonom č. 67/2020 Z.z. bolo prijatých množstvo opatrení na obdobie pandémie, pričom týmito opatreniami bolo de facto novelizovaných množstvo predpisov, vrátane Daňového poriadku, Zákona o dani z príjmov a Zákona o dani z pridanej hodnoty. Zákon nadobudol účinnosť od soboty 04.04.2020. Nižšie uvedené opatrenia sa uplatňujú počas obdobia od 12.03.2020, kedy bol vládou SR vyhlásená tzv. „mimoriadna situácia“. 

OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA 

 • Všeobecné odpustenie zmeškania lehôt, ktoré uplynuli počas obdobia pandémie za predpokladu, že úkon bude daňovým subjektom následne vykonaný najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; toto neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane (keďže tieto činnosti majú osobitný režim). 
 • Prerušenie plynutia lehoty na vykonanie daňovej kontroly a prerušenie daňových konaní, ktoré začali plynúť pred začatím obdobia pandémie na základe žiadosti daňového subjektu až do skončenia obdobia pandémie. 
 • Ak sa počas obdobia pandémie vykonáva daňová kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu, správca dane môže vydať čiastkový protokol, pričom čiastkový protokol môže správca dane vydať aj ak neobsahuje preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenia dôkazov. Vydaním tohto čiastkového protokolu sa daňová kontrola prerušuje. 
 • Neaktualizovanie zoznamov daňových dlžníkov a platiteľov DPH, ktorí porušili svoje povinnosti (počas obdobia pandémie). 
 • Prerušenie plynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku a plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok. 
 • Nezaplatená daň splatná počas obdobia pandémie sa nebude považovať za daňový nedoplatok, ak ju subjekt zaplatí do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.
 • Odklad daňových exekúcií počas obdobia pandémie. 
 • Posun lehôt pre účtovné závierky, výročné správy a správy audítora a ich uloženie do registra účtovných závierok a plnenia povinností pri vedení účtovníctva. 
 • V období pandémie sa umožňuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu všetkými poskytovateľmi podľa poslednej aktualizácie zoznamu daňových a colných dlžníkov pred obdobím pandémie. 

SPRÁVNE DELIKTY A SANKCIE 

 • Finančná správa nebude ukladať správne sankcie za nepodanie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie a daňový subjekt si túto povinnosť splní do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; 
 • Daň z príjmov, vybraný preddavok na daň, daň vybranú zrážkou, alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie môže daňový subjekt zaplatiť do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie bez toho, aby Finančná správa požadovala za oneskorenie platby úroky z omeškania. 

OPATRENIA V OBLASTI DANE Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL 

 • Odklad lehoty na podanie daňového priznania a splatnosti dane z motorových vozidiel do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVNYCH POPLATKOV 

 • Oslobodenie od správnych poplatkov všetkých úkonov správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie. 

OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV 

 • Odklad podania daňového priznania a splatenia dane z príjmov do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 
 • Daňovník si môže formou oznámenia predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania ešte o ďalšie tri mesiace, pričom ak sú súčasťou jeho príjmov zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, tak až o šesť mesiacov. Formou oznámenia si nemožno predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, resp. splatenia dane z príjmov, ak je daňovník v konkurze alebo v likvidácií (pozn.: toto ustanovenie nie je podľa nášho názoru jednoznačné a odporúčame počkať na potvrdenie jeho výkladu finančnou správou). 
 • Ak je daňovník v konkurze alebo v likvidácií môže si osobitnou žiadosťou požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a splatenie dane najviac o tri kalendárne mesiace, avšak správca dane takejto žiadosti nemusí vyhovieť. 

POUKÁZANIE A POUŽITIE PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV 

 • Možnosť podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 
 • Možnosť použitia podielu zaplatenej dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie. 

HLÁSENIE, ROČNÉ ZÚČTOVANIE A ROZPOČTOVÉ PRAVIDLÁ 

 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom za uplynulé zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná. 
 • Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov, ktorého lehota vykonania uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 
 • V období pandémie sa umožňuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu všetkými poskytovateľmi podľa poslednej aktualizácie zoznamu daňových a colných dlžníkov pred obdobím pandémie (keďže tento zoznam nebude aktualizovaný). 

FINANČNÁ POMOC NA PODPORU UDRŽANIA PREVÁDZKY V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH 

Ministerstvo financií môže poskytnúť finančnú pomoc malým a stredným podnikom (t.j. spoločnostiam s max. 250 zamestnancami a (1) ročným obratom max. 50 mil. EUR alebo (2) celkovou ročnou súvahou max. 43 mil. EUR) („malý zamestnávateľ“) vo forme:

 • Záruka za úver poskytnutý bankou - záväzok ministerstva financií voči malému zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi Exportno-importnou bankou alebo Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou na jednej strane a malým zamestnávateľom na druhej strane, ak ho malý zamestnávateľ neplní. 

Záruku možno poskytnúť len vtedy, ak ku dňu podpisu zmluvy o úvere:

 1. nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu alebo agentúrou dočasného zamestnávania, 
 2. neeviduje voči malému zamestnávateľovi nedoplatok voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, c) nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, a d) malý zamestnávateľ spĺňa ďalšie podmienky určené bankou.

Ak Ministerstvo financií splní záväzok zo záruky, tak zamestnávateľ je povinný splatiť Ministerstvu financií pohľadávku z realizovanej záruky aj spolu so stanoveným úrokom. 

Úhrada úroku z úveru poskytnutého bankou - forma finančnej pomoci pre malých a stredných podnikateľov tým, že časť úrokov z úveru poskytnutého Exportno- importnou bankou alebo Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou bude uhradená zo štátneho rozpočtu. 

 • Úhrada úroku z úveru bude poskytnutá zo štátneho rozpočtu, ak malý zamestnávateľ:
 1. v období určenom v zmluve o úvere udrží určenú úroveň zamestnanosti, a 
 2. na konci obdobia určenom v zmluve nebude mať nedoplatky voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni. 

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA PORUŠENIA FINANČNEJ DISCIPLÍNY

Počas obdobia pandémie sa konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré začali pred obdobím pandémie, prerušujú. 

OPATRENIA V OBLASTI PRACOVNÉHO PRÁVA 

Zákonom č. 66/2020 Z.z. bol taktiež novelizovaný Zákonník práce. Novela nadobudla účinnosť rovnako v sobotu 04.04.2020. 

Všetky zmeny v ZP sú prechodnými ustanoveniami, a vzťahujú sa výlučne na čas trvania krízovej situácie (pod ktorou zákon rozumie mimoriadnu situáciu, núdzový stav alebo výnimočný stav) a dva mesiace po jej skončení. 

 • Home Office – na rozdiel od doterajšej úpravy je zamestnávateľ oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti, ak to umožňuje druh práce. Rovnako zamestnanec má práv na výkon práce z domácnosti, ak to umožňuje druh práce a na strane zamestnávateľa tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (mimo krízovej situácie je práca z domu možná len výnimočne po dohode zamestnanca a zamestnávateľa). 
 • Rozvrhnutie pracovného času – oznamuje zamestnávateľ najmenej dva dni vopred (mimo krízovej situácie 7 dní). 
 • Čerpanie dovolenky – oznamuje zamestnávateľ najmenej 7 dní vopred, resp. 2 dni vopred v prípade nevyčerpanej dovolenky z minulého roka (mimo krízovej situácie 14 dní vopred pre akúkoľvek dovolenku). 
 • Neprítomnosť zamestnanca – medzi dôvody, pre ktoré zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci pribudli karanténne opatrenie a izolácia; pri takejto prekážke v práci sa navyše zamestnanec považuje na účely možného ukončenia pracovného pomeru v zmysle §64 ZP za dočasne práceneschopného, t.j. zamestnanec je v ochrannej dobe. Rovnaké obmedzenie platí aj pre zamestnanca ktorý je na tzv. OČR. 
 • Prekážka v práci – ak zamestnanec nemôže pracovať pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa v dôsledku vyhlásenia krízovej situácie, ide o prekážku na strane zamestnávateľa, pri ktorej má zamestnanec právo na náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku, najmenej však minimálnu mzdu (mimo krízovej situácie 60% ale len po dohode so zástupcami zamestnancov). O možnosti využitia príspevku na úhradu mzdy týchto zamestnancov Vás informujeme nižšie. 

OPATRENIA ZAMERANÉ NA UDRŽANIE PRACOVNÝCH MIEST 

Uznesením vlády č. 178 zo dňa 31.03.2020 bol schválený program štátu zameraný na udržanie pracovných miest v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu, pričom zaviedol dva základné druhy príspevkov poskytovaných zamestnávateľom od štátu podľa toho, či ide o zamestnávateľa, ktorý musel na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvoriť prevádzku alebo ide o zamestnávateľa, ktorému vzhľadom na vzniknutú situáciu podstatne poklesli tržby. Program je zameraný na podporu udržania pracovných miest tých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa v zmysle §142 Zákonníka práce. Program bol následne vyhlásený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 06.04.2020 v nasledovnom rozsahu: 

 1.     Príspevok pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorili prevádzky. 

 • Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. 
 • Výška príspevku je určená ako náhrada mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur. 
 • O príspevok možno požiadať od pondelka 06.04.2020 od 12:00 hod. na webových stránkach https://www.neprepustaj.sk/ a https://www.pomahameludom.sk/ 

  2.   Podpora zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby. O príspevok na udržanie pracovného miesta môže požiadať:

 • ZAMESTNÁVATEĽ, na ktorého sa v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie nevzťahuje povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ale ktorý napriek poklesu tržby udrží pracovné miesta, 
 • SZČO, ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo SZČO, ktorej poklesli tržby, 
 • SZČO, ktorá je zamestnávateľom, a ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo SZČO, ktorej poklesli tržby, ale ktorá napriek tomu udrží pracovné miesta. 
 • Výška príspevku: príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO, a to nasledovne: 
 • Pokles tržby | Marec 2020 | Apríl 2020 (a ďalšie nasledujúce mesiace) 

          ≥ 20 % | 90 EUR | 180 EUR 

          ≥ 40 % | 150 EUR | 300 EUR 

          ≥ 60 % | 210 EUR | 420 EUR 

          ≥ 80 % | 270 EUR | 540 EUR 


 • Pokles tržby: je potrebné posudzovať ako porovnanie tržieb s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za predchádzajúci mesiac. 
 • Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa je 200 tis. EUR mesačne. 
 • O príspevok bude možné požiadať od stredy 08.04.2020 od 12:00 hod na webových stránkach https://www.neprepustaj.sk/ a https://www.pomahameludom.sk/ 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE OHĽADOM POSKYTOVANIA PRÍSPEVKOV: 

 • Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom je: 
 1. vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, 
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, 
 3. predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020, 
 4. že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO). V zmysle Nariadenia Komisie EÚ je podnik v ťažkostiach najmä vtedy, ak v dôsledku akumulovaných strát došlo k zániku viac ako polovice jeho upísaného základného imania alebo ak je podnik predmetom kolektívneho konkurzného konania. 

 • Finančné príspevky bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 • Ku žiadosti o čerpanie predmetného príspevku je potrebné priložiť čestné vyhlásenie zamestnávateľa, resp. SZČO, ktoré bude obsahovať náležitosti bližšie špecifikované uznesením vlády SR – vyhlásenie je rovnako na stránkach https://www.neprepustaj.sk/ a https://www.pomahameludom.sk/. 
 • Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnych zmlúv (do účinnosti novely Zákonníka práce týkajúcej sa osobitných ustanovení v čase mimoriadnej situácie) vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške 60 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, max vo výške 880 Eur (poníženie stropu 1 100 eur o 20 %). 
 • Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce (do účinnosti novely týkajúcej sa osobitných ustanovení v čase mimoriadnej situácie) vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške 100 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, maximálne vo výške 1 100 eur. 
 • Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 tis. eur na obdobie realizácie projektu.

OPATRENIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 

OPATRENIA V OBLASTI BOZP 

Rovnakým zákonom č. 66/2020 Z.z. bol navyše novelizovaný aj zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Počas trvania krízovej situácie a do jedného mesiaca od jej skončenia sa uplatňujú nasledovné zmeny (všetky povinnosti musia byť splnené do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie). 

 • Oboznámenie s BOZP – zamestnávateľ nemá povinnosť nového zamestnanca / zamestnanca prevedeného na inú prácu oboznámiť s BOZP, ak to objektívne nie je možné, nesplnenie tejto povinnosti ale nemôže ohroziť jeho život alebo zdravie. 
 • Lehoty – počas krízovej situácie neplynie množstvo lehôt podľa zákona o BOZP (opakované oboznámenie s BOZP, rekondičné pobyty, lekárske prehliadky). 

OPATRENIA V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Zákonom č. 68/2020 Z.z. bol taktiež novelizovaný zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela nadobudla účinnosť v pondelok 06.04.2020. Podľa tejto novely v čase krízovej situácie platia nasledovné zmeny: 

 • Osvedčenia o odbornej spôsobilosti – vydávané v zmysle §15 tohto zákona sa nevydávajú (napr. osvedčenie potrebné pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov) 
 • Ochrana zdravia pri práci – zamestnávateľ nemá množstvo povinností v oblasti posudzovania zdravotného rizika, evidencie, administratívy a pracovnej služby. 
 • Pracovná služba – je vykonávaná počas krízovej situácie v obmedzenom rozsahu, resp. je presmerovaná na poradenstvo zamerané na mimoriadnu epidemiologickú situáciu. 

OPATRENIA PRE ODVÁDZATEĽOV POISTNÉHO 

Zákonom č. 69/2020 Z.z. bol novelizovaný Zákon o sociálnom poistení, ktorým sa zavádzajú viaceré opatrenia ohľadom platenia odvodov povinnými osobami. Novela nadobudla účinnosť v pondelok 06.04.2020. 

 • Zamestnávateľ a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania o 40 % a viac, môžu uhradiť poistné na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a preddavky na zdravotné poistenie za marec tohto roka až do 31. júla 2020, nariadením vlády Slovenskej republiky môže stanoviť odklad platenia poistného aj na ďalšie mesiace; 
 • Vláda Slovenskej republiky ustanoví samostatným nariadením presné podmienky, podľa ktorých sa určí pokles čistého obratu a pokles príjmu z podnikania, pričom základom pre určenie tejto hodnoty by mal byť §2 ods. 15 Zákona o účtovníctve a §6 Zákona o dani z príjmov; 
 • Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne a v správnej výške, nebudú za to sankcionovaní; 
 • Odklad platenia príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychovom nástroji. 

ĎALŠIE NAVRHOVANÉ OPATRENIA, KTORÉ DOPOSIAĽ NEBOLI SCHVÁLENÉ 

 • Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane. 
 • Riešenie platenie nájmu za priestory prevádzok. 
 • Zavedenie tzv. „kurzarbeit“.
Autori textu
Poljaková  L. P.
Sedmohradský  V. S.