Devín Palace, Gunduličova 4, 81105 Bratislava, Slovenská republika

Služby

Sme jedna z najlepších butikových advokátskych kancelárii na Slovensku. Poskytujeme právne služby najvyššej kvality domácim aj medzinárodným klientom v slovenskom a anglickom jazyku. Naším klientom radíme v mnohých právnych oblastiach, pričom dlhodobo sa špecializujeme najmä na:

1

Korporátne právo

 • Zakladanie obchodných spoločností a riešenie všetkých súvisiacich záležitostí.
 • Príprava akcionárskych zmlúv.
 • Organizácia a zastupovanie klientov na valných zhromaždeniach.
 • Príprava interných smerníc a rozhodnutí orgánov spoločností.
 • Príprava zmluvnej dokumentácie s dodávateľmi aj odberateľmi.
 • Poradenstvo v oblasti zodpovednosti štatutárnych orgánov za výkon činnosti.

Fúzie a akvizície

 • Poradenstvo pri M&A transakciách na Slovensku aj v zahraničí vo všetkých fázach od prípravy na predaj / kúpu, cez právny audit, až po prípravu transakčnej dokumentácie.
 • Desiatky úspešne realizovaných M&A transakcií - od historicky najväčších transakcií až po štandardný predaj či kúpu malých až stredne veľkých slovenských obchodných spoločností.
 • Post - transakčné poradenstvo pre klientmi nadobudnuté spoločnosti vrátane ich prispôsobenia a zaradenia do medzinárodných štruktúr klientov.

PPP projekty

 • Úspešné poskytovanie poradenstva financujúcim bankám a fondom pri dvoch doteraz najväčších infraštruktúrnych PPP projektoch výstavby diaľnic v Slovenskej republike.
 • Štruktúrovanie financovania.
 • Právny audit realizovateľnosti.
 • Príprava a pripomienkovanie transakčnej dokumentácie vrátane zabezpečovacích zmlúv.
 • Právny audit koncesných zmlúv, komplexnej stavebnej zmluvnej dokumentácie atď.
 • Návrh zmien súvisiacich zákonov.
 • Poradenstvo pre stavebné spoločnosti realizujúce výstavbu pre koncesionára.

Nehnuteľnosti

 • Realizácia transakcií od výstavby a prevádzky veľkých nákupných centier, hál a veľkých budov až po vily a rodinné domy.
 • Komplexné poradenstvo vrátane výkonu právneho auditu (due diligence) a prípravy transakčnej dokumentácie.
 • Rozsiahle skúsenosti so zastupovaním predávajúcich aj kupujúcich.

Daňové právo

 • Podpora klientov a daňových poradcov počas prebiehajúcich daňových kontrol.
 • Príprava odvolaní voči rozhodnutiam daňových úradov.
 • Príprava správnych žalôb a zastupovanie klienta na všetkých stupňoch.
 • Riešenie otázok týkajúcich sa DPH.
 • Audit vo vzťahu k dodávkam tovarov a služieb podliehajúcich zdaneniu.

Energetické právo

 • Poradenstvo v oblasti M&A.
 • Cenové rozhodnutia a príprava odvolaní.
 • Zastupovanie klientov na valných zhromaždeniach.
 • Sledovanie legislatívnych návrhov zmien energetických predpisov a vyhodnotenie ich dopadov na klienta spolu s návrhmi na prijatie opatrení.
 • Audit odberateľských a dodávateľských zmlúv klienta.
 • Riešenie pracovných sporov a nárokov z manažérskych zmlúv.
 • Medzinárodné arbitráže

Súdne spory a arbitráže

 • Úspešné zastupovanie klientov na slovenských súdoch aj pri medzinárodných arbitrážach.
 • Úspešné zastupovanie klienta v spore o náhradu škody v hodnote viac ako 8.000.000,- EUR ukončené v roku 2020.
 • Úspešné vedenie komplexu súdnych sporov s desiatkami podaných žalôb medzi podnikateľmi a voči štátu.
 • Detailná analýza všetkých právnych a odborných aspektov sporu, ako základný predpoklad pre úspech v spore.
 • Právna podpora zahraničných tímov právnych poradcov zastupujúcich klientov na medzinárodných arbitrážach so slovenským predmetom sporu.

IT právo

 • Ochrana softvéru ako duševného vlastníctva vrátane jeho vývoja formou licenčných či iných zmlúv.
 • Príprava zmluvnej a inej dokumentácie pre komerčné šírenie softvéru pre obchodných partnerov a konečných užívateľov.
 • Príprava dokumentácie na podporu a údržbu softvéru.
 • Riešenie iných právnych otázok súvisiacich s vývojom, distribúciou a užívaním softvéru.

Právo duševného vlastníctva

 • Komplexná príprava dokumentácie potrebnej na ochranu duševného vlastníctva autora alebo obchodnej spoločnosti.
 • Skúsenosti s autorskými právami v IT biznise. Registrácie ochranných známok, úžitkových vzorov a priemyselných vzorov na Slovensku a v rámci EU.

Ochrana osobných údajov / GDPR

 • Príprava komplexnej GDPR dokumentácie v závislosti od osobitostí a požiadaviek klienta.
 • Príprava záznamov o spracovateľských činnostiach, zmlúv so zodpovednými osobami, príprava interných smerníc, analýz rizík, balančných testov a mnoho ďalšieho.
 • Od jednoduchej dokumentácie pre malých klientov až po komplexnú pre nadnárodné spoločnosti.
 • Pomoc pri implementácii už pripravenej dokumentácie.

Register partnerov verejného sektora

 • Detailná znalosť zákona o registri partnerov verejného sektora už od jeho prijatia.
 • Aktívna účasť na jeho novelizácii v roku 2019.
 • Dlhodobé pôsobenie právnikov kancelárie ako „oprávnených osôb“ pri zápisoch viacerých spoločností.
 • Rýchly, profesionálny a nezávislý výkon funkcie oprávnenej osoby.

Rodinné právo

 • Poradenstvo a zastupovanie rodičov v súvislosti s výkonom rodičovských práv k maloletým.
 • Poradenstvo pri majetkových sporoch rodičov a rozvodoch.
 • Poradenstvo pri osvojení maloletých detí.
 • Poradenstvo vo všetkých oblastiach rodinného práva.

Náš tím

Mgr. Pavol Blaňár
advokát, riadiaci partner
Mgr. Pavol Blaňár
Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
 • Korporátne právo
 • Fúzie a akvizície
 • PPP projekty
 • Nehnuteľnosti
 • Daňové právo
 • Energetické právo
 • Súdne spory a arbitráže
Mgr. Vladimír Sedmohradský
advokát, partner
Mgr. Vladimír Sedmohradský
Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
 • Korporátne právo
 • Fúzie a akvizície
 • Nehnuteľnosti
 • Register partnerov verejného sektora
 • Súdne spory a arbitráže
Mgr. Jakub Jura LL.M.
advokát, partner
Mgr. Jakub Jura LL.M.
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
International Business Law na Osgoode Hall Law School, York University, Toronto
 • Korporátne právo
 • Daňové právo
 • IT právo
 • Právo duševného vlastníctva
 • Ochrana osobných údajov / GDPR
Mgr. Lucia Poljaková
Koncipientka
Mgr. Lucia Poljaková
Právnická fakulta Trnavskej univerzity
 • Korporátne právo
 • Ochrana osobných údajov / GDPR
 • Právo duševného vlastníctva
Mgr. Ondrej Katuščák
Koncipient
Mgr. Ondrej Katuščák
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Daňové právo
 • Nehnuteľnosti
 • Súdne spory a arbitráže
Mgr. Adriana Szitásová
office manager
Mgr. Adriana Szitásová
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Svätého Cyrila a Metoda v Trnave

Referencie

1
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
M&A

SLOVAK GAS HOLDING – 2,6 mld. EUR – Predaj 49% podielu na základnom imaní SPP skupine EPH

PPP /Projektové financovanie

Klub bánk vedený EBRD - 2,5 mld. EUR – Financovanie historicky prvého infraštruktúrneho PPP projektu Rýchlostnej cesty R1 klubom 13 medzinárodných bánk. PPP projekt roka 2009.

PPP/Projektové financovanie

Slovak Investment Holding – 1,9 mld. EUR – Spolu-financovanie infraštruktúrneho PPP projektu D4R7 cez historicky prvé mezaninové financovanie PPP projektu na území SR prostredníctvom použitia tzv. „Junckerových fondov“. PPP projekt roka 2016.

Realitné projekty

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – 166 mil. EUR – Právny audit projektu, určeného na vedecké účely umiestneného v Bratislave a k nemu prislúchajúcich nehnuteľností a technológií.

Realitné projekty

Czech & Slovak Investment Advisors (Mint) – 100 mil. EUR – Komplexné právne poradenstvo pri príprave, výstavbe a prevádzkovaní obchodného centra Laugaricio v Trenčíne.

Právne novinky

Na správne fungovanie a plné využitie našej webovej stránky by sme radi používali súbory cookies. V prípade, ak s ich použitím súhlasíte, označte prosím svoju voľbu. Ak si ich použitím nebudete súhlasiť, nemusia niektoré základné funkcie našej stránky fungovať správne, alebo nemusia fungovať vôbec.

viac informácií