Devín Palace, Gunduličova 4, 81105 Bratislava, Slovenská republika

Služby

Sme jedna z najlepších butikových advokátskych kancelárii na Slovensku. Poskytujeme právne služby najvyššej kvality domácim aj medzinárodným klientom v slovenskom a anglickom jazyku. Naším klientom radíme v mnohých právnych oblastiach, pričom dlhodobo sa špecializujeme najmä na:

1

Korporátne právo

 • Zakladanie obchodných spoločností a riešenie všetkých súvisiacich záležitostí.
 • Príprava akcionárskych zmlúv.
 • Organizácia a zastupovanie klientov na valných zhromaždeniach.
 • Príprava interných smerníc a rozhodnutí orgánov spoločností.
 • Príprava zmluvnej dokumentácie s dodávateľmi aj odberateľmi.
 • Poradenstvo v oblasti zodpovednosti štatutárnych orgánov za výkon činnosti.

Fúzie a akvizície

 • Poradenstvo pri M&A transakciách na Slovensku aj v zahraničí vo všetkých fázach od prípravy na predaj / kúpu, cez právny audit, až po prípravu transakčnej dokumentácie.
 • Desiatky úspešne realizovaných M&A transakcií - od historicky najväčších transakcií až po štandardný predaj či kúpu malých až stredne veľkých slovenských obchodných spoločností.
 • Post - transakčné poradenstvo pre klientmi nadobudnuté spoločnosti vrátane ich prispôsobenia a zaradenia do medzinárodných štruktúr klientov.

PPP projekty

 • Úspešné poskytovanie poradenstva financujúcim bankám a fondom pri dvoch doteraz najväčších infraštruktúrnych PPP projektoch výstavby diaľnic v Slovenskej republike.
 • Štruktúrovanie financovania.
 • Právny audit realizovateľnosti.
 • Príprava a pripomienkovanie transakčnej dokumentácie vrátane zabezpečovacích zmlúv.
 • Právny audit koncesných zmlúv, komplexnej stavebnej zmluvnej dokumentácie atď.
 • Návrh zmien súvisiacich zákonov.
 • Poradenstvo pre stavebné spoločnosti realizujúce výstavbu pre koncesionára.

Nehnuteľnosti

 • Realizácia transakcií od výstavby a prevádzky veľkých nákupných centier, hál a veľkých budov až po vily a rodinné domy.
 • Komplexné poradenstvo vrátane výkonu právneho auditu (due diligence) a prípravy transakčnej dokumentácie.
 • Rozsiahle skúsenosti so zastupovaním predávajúcich aj kupujúcich.

Daňové právo

 • Podpora klientov a daňových poradcov počas prebiehajúcich daňových kontrol.
 • Príprava odvolaní voči rozhodnutiam daňových úradov.
 • Príprava správnych žalôb a zastupovanie klienta na všetkých stupňoch.
 • Riešenie otázok týkajúcich sa DPH.
 • Audit vo vzťahu k dodávkam tovarov a služieb podliehajúcich zdaneniu.

Energetické právo

 • Poradenstvo v oblasti M&A.
 • Cenové rozhodnutia a príprava odvolaní.
 • Zastupovanie klientov na valných zhromaždeniach.
 • Sledovanie legislatívnych návrhov zmien energetických predpisov a vyhodnotenie ich dopadov na klienta spolu s návrhmi na prijatie opatrení.
 • Audit odberateľských a dodávateľských zmlúv klienta.
 • Riešenie pracovných sporov a nárokov z manažérskych zmlúv.
 • Medzinárodné arbitráže

Súdne spory a arbitráže

 • Úspešné zastupovanie klientov na slovenských súdoch aj pri medzinárodných arbitrážach.
 • Úspešné zastupovanie klienta v spore o náhradu škody v hodnote viac ako 8.000.000,- EUR ukončené v roku 2020.
 • Úspešné vedenie komplexu súdnych sporov s desiatkami podaných žalôb medzi podnikateľmi a voči štátu.
 • Detailná analýza všetkých právnych a odborných aspektov sporu, ako základný predpoklad pre úspech v spore.
 • Právna podpora zahraničných tímov právnych poradcov zastupujúcich klientov na medzinárodných arbitrážach so slovenským predmetom sporu.

IT právo

 • Ochrana softvéru ako duševného vlastníctva vrátane jeho vývoja formou licenčných či iných zmlúv.
 • Príprava zmluvnej a inej dokumentácie pre komerčné šírenie softvéru pre obchodných partnerov a konečných užívateľov.
 • Príprava dokumentácie na podporu a údržbu softvéru.
 • Riešenie iných právnych otázok súvisiacich s vývojom, distribúciou a užívaním softvéru.

Právo duševného vlastníctva

 • Komplexná príprava dokumentácie potrebnej na ochranu duševného vlastníctva autora alebo obchodnej spoločnosti.
 • Skúsenosti s autorskými právami v IT biznise. Registrácie ochranných známok, úžitkových vzorov a priemyselných vzorov na Slovensku a v rámci EU.

Ochrana osobných údajov / GDPR

 • Príprava komplexnej GDPR dokumentácie v závislosti od osobitostí a požiadaviek klienta.
 • Príprava záznamov o spracovateľských činnostiach, zmlúv so zodpovednými osobami, príprava interných smerníc, analýz rizík, balančných testov a mnoho ďalšieho.
 • Od jednoduchej dokumentácie pre malých klientov až po komplexnú pre nadnárodné spoločnosti.
 • Pomoc pri implementácii už pripravenej dokumentácie.

Register partnerov verejného sektora

 • Detailná znalosť zákona o registri partnerov verejného sektora už od jeho prijatia.
 • Aktívna účasť na jeho novelizácii v roku 2019.
 • Dlhodobé pôsobenie právnikov kancelárie ako „oprávnených osôb“ pri zápisoch viacerých spoločností.
 • Rýchly, profesionálny a nezávislý výkon funkcie oprávnenej osoby.

Rodinné právo

 • Poradenstvo a zastupovanie rodičov v súvislosti s výkonom rodičovských práv k maloletým.
 • Poradenstvo pri majetkových sporoch rodičov a rozvodoch.
 • Poradenstvo pri osvojení maloletých detí.
 • Poradenstvo vo všetkých oblastiach rodinného práva.

Pavol Blaňár a tím

Mgr. Pavol Blaňár
Mgr. Pavol Blaňár
advokát, riadiaci partner
 • Korporátne právo
 • Fúzie a akvizície
 • PPP projekty
 • Nehnuteľnosti
 • Daňové právo
 • Energetické právo
 • Súdne spory a arbitráže

Vyše 20 rokov poskytujem právne služby ako samostatný advokát so zameraním na korporátne právo, fúzie a akvizície, projektové financovanie, realizáciu PPP projektov, nehnuteľnosti, daňové právo, energetické právo a zastupovanie klientov v súdnych sporoch a arbitrážach.

Počas svojej advokátskej praxe som participoval na viacerých jedinečných projektoch a transakciách, ktoré sa mali v danom čase unikátny charakter či už z dôvodu ich veľkosti, náročnosti, alebo toho, že išlo o vôbec prvú realizáciu obdobných projektov v Slovenskej republike.

Mám skúsenosti s unikátnymi formami štruktúrovania zložitých projektov, ich financovaním, nastavovaním komplexných zmluvných a právnych vzťahov týkajúcich sa štruktúry projektov, vzťahov medzi akcionármi / spoločníkmi, ako aj vo vzťahu k tretím subjektom vrátane štátnych inštitúcií na základe špecifického zadania investorov a vždy v záujme klientov, privátnych investorov.

Náš tím

Náš tím pozostáva zo 6 právnikov. Advokáti a advokátski koncipienti pôsobiaci v našej advokátskej kancelárii, majú prax v poskytovaní právneho poradenstva v rozsahu od 2 do 20 rokov a aktívne ho poskytujú klientom najmä v nasledovných oblastiach:

 1. korporátne právo,
 2. zmluvné právo,
 3. M&A,
 4. nehnuteľnosti,
 5. ochrana osobných údajov, GDPR,
 6. RPVS,
 7. právo duševného vlastníctva,
 8. IT právo,
 9. daňové právo,
 10. pracovné právo,
 11. súdne spory a arbitrážne konania.

Referencie

1
swipe
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
klient
M&A

SLOVAK GAS HOLDING – 2,6 mld. EUR – Predaj 49% podielu na základnom imaní SPP skupine EPH

PPP /Projektové financovanie

Klub bánk vedený EBRD - 2,5 mld. EUR – Financovanie historicky prvého infraštruktúrneho PPP projektu Rýchlostnej cesty R1 klubom 13 medzinárodných bánk. PPP projekt roka 2009.

PPP/Projektové financovanie

Slovak Investment Holding – 1,9 mld. EUR – Spolu-financovanie infraštruktúrneho PPP projektu D4R7 cez historicky prvé mezaninové financovanie PPP projektu na území SR prostredníctvom použitia tzv. „Junckerových fondov“. PPP projekt roka 2016.

Realitné projekty

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – 166 mil. EUR – Právny audit projektu, určeného na vedecké účely umiestneného v Bratislave a k nemu prislúchajúcich nehnuteľností a technológií.

Realitné projekty

Czech & Slovak Investment Advisors (Mint) – 100 mil. EUR – Komplexné právne poradenstvo pri príprave, výstavbe a prevádzkovaní obchodného centra Laugaricio v Trenčíne.

Právne novinky

Založenie s.r.o. zjednodušeným spôsobom
Spoločná starostlivosť rodičov
Spoločnosti vymazané z obchodného registra