Právne informácie

Blaňár & Partners s.r.o., advokátska kancelária, je spoločnosť s ručením obmedzeným organizovaná a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Gunduličova 4, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 62851/B, IČO: 36 866 784, a je platcom DPH registrovaná pod IČ DPH: SK2022966957.

Blaňár & Partners s.r.o. je registrovaná v Slovenskej advokátskej komore („SAK“) a ponúka právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. Slovenskej republiky o advokácii, v znení neskorších predpisov („Zákon“), príslušnými predpismi SAK a zmluvami o poskytovaní právnej pomoci s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom a podliehajú jurisdikcii všeobecných súdov Slovenskej republiky.

Naši advokáti a iní právnici sú kvalifikovaní poskytovať právne služby v Slovenskej republike ako advokáti alebo koncipienti a sú registrovanými členmi SAK.

Právne služby poskytujeme za odmenu dohodnutú pred poskytnutím služieb v súlade s aplikovateľnými predpismi Slovenskej republiky.

V súlade so Zákonom máme uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania v spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava