Obchodné právo / 31. 08. 2020

Obchodné právo – Novinky v Obchodnom zákonníku od 01.10.2020

Sedmohradský  V. S.

Zmeny Obchodného zákonníka účinné od 01.10.2020

Už 1. októbra 2020 nadobudne účinnosť väčšia časť minulý rok v októbri 2019 schválenej veľkej novely Obchodného zákonníka. Aké najdôležitejšie praktické zmeny táto novela (zákon č. 390/2019 Z.z.) prinesie Vám priblížime v nasledujúcom článku. 

 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom spoločnosti 

Prvá praktická zmena sa týka nutnosti úradne osvedčiť podpis vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej má právnická osoba sídlo. Kým doteraz postačoval obyčajný súhlas, od účinnosti novely bude musieť byť v záujme väčšej právnej istoty podpis vlastníka nehnuteľnosti úradne osvedčený. Novela taktiež výslovne potvrdila doteraz v praxi akceptovanú úpravu, že ak ide o nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s taktiež úradne osvedčenými podpismi. Súhlas je potrebný pri zápise sídla do obchodného registra. V prípade, ak je spoločnosť vlastníkom nehnuteľnosti, súhlas sa pochopiteľne nevyžaduje. 

 • Zmeny v úprave organizačných zložiek 

Novela odstránila z Obchodného zákonníka v podstate zbytočný pojem odštepný závod, ktorý bol iba pomenovanou podmnožinou organizačnej zložky podniku bez právnych dôsledkov. Pokiaľ ide o vzťah k obchodnému registru, od účinnosti novely možno doň zapisovať už len organizačné zložky právnických osôb. 

 • Vyčistenie obchodného registra 

Novela sa snaží podstatným spôsobom sprehľadniť okruh subjektov, ktoré sa do obchodného registra zapisujú, keď ich explicitne vymenúva. Do obchodného registra sa tak po novom budú zapisovať výlučne spoločnosti pomenované a upravené v Obchodnom zákonníku (s.r.o., a.s., j.s.a., družstvo, k.s., v.o.s.), spoločnosti upravené európskym právom, štátne podniky, tie spoločnosti založené zákonom, o ktorých to daný zákon výslovne stanovuje, organizačné zložky slovenských firiem a zahraničné právnické osoby alebo ich organizačné zložky. Všetky ostatné osoby doteraz zapísané do obchodného registra (napr. historické formy spoločností, zapísané domáce aj zahraničné fyzické osoby) budú z neho vymazané.

V snahe „vyčistiť“ obchodný register od veľkého množstva neaktívnych spoločností budú z neho zároveň vymazané spoločnosti, ktorých právne formy sa síce do obchodného registra budú naďalej zapisovať, ale z rôznych dôvodov pokladá zákonodarca za užitočné od niektorých z nich obchodný register očistiť, nakoľko nie sú aktívne a ide o tzv. „mŕtve“ spoločnosti. Ide o spoločnosti, ktoré 

 1. sú v likvidácii viac ako 4 roky a platí u nich zákonom definovaná domnienka úpadku, 
 2. si ani za desať rokov neboli schopné konvertovať základné imanie na eurá a majú ho stále zapísané v slovenských korunách a nakoniec 
 3. zahraničné podniky či organizačné zložky tak zahraničných ako aj slovenských spoločností, ktoré do 31.09.2021 nepotvrdia údaje o nich zapísané alebo nenavrhnú ich zmeny.

 • Obmedzenia štatutárnych orgánov 

Do obchodného registra už nebude možné zapísať obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti. Takéto obmedzenie aj podľa doterajšej právnej úpravy nebolo účinné voči tretím osobám, avšak v niektorých prípadoch bolo do obchodného registra zapísané, čo mohlo pôsobiť na tretie osoby mätúco. V dôsledku novely budú všetky takéto zápisy vymazané. 

Od obmedzenia štatutárneho orgánu však treba prísne odlišovať spôsob, akým je v mene spoločnosti konané – napr. spoločné konanie dvoch konateľov je práve takýmto určením, a nie obmedzením oprávnenia štatutárneho orgánu (a teda takýto spôsob určenia je naďalej v poriadku). 

 • Koniec listinných návrhov na zápis údajov 

Od účinnosti novely bude možno údaje do obchodného registra zapisovať výlučne na základe elektronicky podaného návrhu. Listinné návrhy tak už nebudú akceptované a ak budú podané, súd na ne nebude prihliadať. 

 • Podnikanie zahraničných osôb

Novela upravila aj podnikanie zahraničných fyzických osôb na území Slovenskej republiky. Kým v prípade zahraničných právnických osôb k zmene nedošlo, a tieto naďalej môžu na území SR podnikať od okamihu ich zápisu alebo zápisu ich organizačných zložiek do obchodného registra, v prípade zahraničných fyzických osôb sa už zápis do obchodného registra nevyžaduje (resp. ani nie je možný), a vyžaduje sa ich zápis len do živnostenského registra. Režim zahraničných fyzických osôb je tak z registračného pohľadu rovnaký ako režim slovenských živnostníkov. 

 • Zásadné zmeny v likvidácii spoločnosti 

Najrozsiahlejšou a vecne najdôležitejšou zmenou, ktorú prináša novela, je zásadná a komplexná úprava procesu likvidácie a dodatočnej likvidácie spoločnosti. Keďže zmien prináša novela v tejto oblasti naozaj veľa, pokúsime sa stručne zhrnúť tie najdôležitejšie: 

 1. Po novom spoločnosť vstúpi do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra, a teda nie ku dňu svojho zrušenia, t.j. nie ku dňu, keď o zrušení rozhodne valné zhromaždenie alebo jediný spoločník spoločnosti. 
 2. Ak likvidátora ustanovia spoločníci alebo valné zhromaždenie spoločnosti, je spoločnosť pred jeho zápisom povinná zložiť v notárskej úschove preddavok na trovy a odmenu likvidátora vo výške 1.500 EUR ustanovenej vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR. 
 3. Kým doteraz mohla byť likvidátorom aj právnická osoba, po novom bude likvidátorom môcť byť len osoba zapísaná v zozname správcov konkurznej podstaty, alebo iná fyzická osoba zapísaná v registri fyzických osôb, ktorá spĺňa podmienky na výkon funkcie štatutárneho orgánu. Zahraničná fyzická osoba tak bude môcť byť likvidátorom iba v prípade, ak je prihlásená na pobyt v Slovenskej republiky. 
 4. S cieľom zvýšiť ochranu veriteľov zaviedla novela taktiež pravidlo, že od momentu zrušenia spoločnosti až do jej vstupu do likvidácie sa spoločnosť považuje za spoločnosť v kríze. Zákon tak znemožňuje, aby v tomto období likvidovaná spoločnosť vracala spoločníkom plnenia nahradzujúce vlastné zdroje. Na ochranu veriteľov novela zaviedla taktiež pravidlo, že pohľadávky, ktoré by sa v konkurze uspokojovali ako podriadené, sa aj v procese likvidácie uspokojujú až po uspokojení ostatných pohľadávok. 
 5. Novela spresnila, že na likvidátora prechádza vstupom spoločnosti do likvidácie pôsobnosť štatutárneho orgánu s výnimkou práva zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu spoločnosti. 
 6. Novela zároveň obsahuje úplne nové ustanovenie, podľa ktorého vstupom spoločnosti do likvidácie zanikajú jednostranné právne úkony spoločnosti, t.j. najmä splnomocnenia a prokúry, s výnimkou plných mocí na zastupovanie likvidovanej spoločnosti v súdnych konaniach. Cieľom je tak jednoznačne koncentrovať výkon likvidácie takmer výlučne v rukách likvidátora a odstrániť prípadnú právnu neistotu tretích osôb. 
 7. Cieľom novely bolo aj podstatným spôsobom stransparentniť proces likvidácie pre veriteľov. Novela ukladá likvidátorovi v tomto smere viacero povinností, a to napr. povinnosť vyhotoviť po 45 dňoch od vstupu do likvidácie základný zoznam prihlásených pohľadávok a následne do 30 dní od vyhotovenia uložiť tento zoznam do zbierky listín. V rovnakej lehote je likvidátor do zbierky listín povinný uložiť aj zoznam majetku. 
 8. Podľa novej právnej úpravy bude môcť likvidátor ukončiť likvidáciu najskôr 6 mesiacov od oznámenia spoločnosti o jej vstupe do likvidácie. 
 9. Novela podstatným spôsob rozširuje aj ustanovenia o dodatočnej likvidácii, t.j. úpravu postupu v prípade, ak sa zistí, že skôr zlikvidovaná spoločnosť má ďalší majetok. Podľa nového znenia obchodného zákonníka môže byť takáto dodatočná likvidácia nariadená na návrh akejkoľvek osoby, ktorá osvedčí právny záujem na takomto rozhodnutí. Ak návrh na dodatočnú likvidáciu nebol podaný do 4 rokov od výmazu spoločnosti z obchodného registra, pripadnú majetkové hodnoty spoločnosti štátu. 

 • Zakladanie spoločnosti a prevody obchodných podielov 

V zmysle novely sú prekážkou pre založenie spoločnosti (t.j. prekážkou, aby sa určitá osoba mohla stať zakladateľom alebo spoločníkom spoločnosti) už nielen nedoplatky na daniach a sociálnom poistení, ale aj skutočnosť, že je daná osoba povinným pri exekúcii, t.j. že je voči nej vedená exekúcia. Z rovnakého dôvodu nemôže vyššie uvedená osoba ani prevádzať svoj obchodný podiel na tretiu osobu a nemôže sa stať konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným. 

 • Ukladanie účtovnej závierky do zbierky listín 

Novela výrazne sprísňuje režim ukladania účtovnej závierky do zbierky listín vo vzťahu k možnému zrušeniu spoločnosti. Kým doteraz bolo možné spoločnosť súdom zrušiť až v prípade, ak neboli do zbierky listín načas uložené účtovné závierky za dve účtovné obdobia, po účinnosti novely súd zruší spoločnosť, ktorá bude v omeškaní s povinnosťou uložiť účtovnú závierku do zbierky listín o viac ako 6 mesiacov. Takúto povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín pritom majú spoločnosti do 9 mesiacov od jej zostavenia. 

V prípade ak máte ďalšie otázky súvisiace s novelou Obchodného zákonníka, radi Vám bližšie odpovieme na Vaše otázky a poskytneme ďalšie s tým súvisiace právne služby.

Autori textu
Sedmohradský  V. S.