COVID-19 / 02. 12. 2021

Covid VIII - Nové povinnosti zamestnávateľov súvisiace s COVID-19

Václavíková  S. V.
Sedmohradský  V. S.

 ZMENA POVINNOSTÍ ZAMESTNÁVATEĽA V SÚVISLOSTI S OPATRENIAMI COVID-19 

 • Dňa 12.11.2021 bol prijatý návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (Zákon), cieľom ktorého je reagovať na aktuálnu situáciu v boji proti ochoreniu COVID-19. Na tento účel sa preto upravuje:

 1. možnosť Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariadiť opatrenie, ktorým sa dočasne podmieni vstup zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa (i) preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo (ii) potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo (iii) potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 (COVID pas) alebo (iv) vykonaním bezplatného testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa;
 2. možnosť alebo povinnosť zamestnávateľa kontrolovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia uložené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, konkrétne dočasné podmienenie vstupu na pracovisko preukázaním sa COVID pasom, a na tento účel vyžadovať od osôb preukázanie totožnosti;
 3. povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19, pričom podmienky zabezpečenia bezplatného dodania testov ešte určí vláda Slovenskej republiky;
 4. možnosť alebo povinnosť zamestnávateľa odoprieť vstup na pracovisko a neumožnenie výkonu práce osobe, ktorá sa odmietne preukázať  COVID pasom a odmietne možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom;
 5. nepredloženie COVID pasu zamestnancom a odmietnutie možnosti bezplatného testovania predstavuje prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy; nemožno však vylúčiť, že strany sa dohodnú na inom režime – napr. náhrade mzdy, čerpaní dovolenky;
 6. možnosť zamestnávateľa upraviť spôsob organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži  nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia; v tomto prípade však nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca a zamestnancovi tak prináleží náhrada mzdy;
 7. zrušenie tzv. pandemickej PN; zamestnanec, ktorý je od 1. decembra 2021 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, nemá nárok na pandemické nemocenské počas krízovej situácie, ktoré vzniká od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu, počas celého trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, ale len do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a následne, od štvrtého dňa, má zamestnanec nárok na 25 % denného vymeriavacieho základu;
 8. Povinnosť fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb vyžadovať pri vstupe fyzických osôb do prevádzok a na hromadné podujatia plnenie pandemických opatrení nariadených príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva; na tento účel sú oprávnené požadovať príslušné potvrdenia (COVID passy) a preukázanie totožnosti, pričom v prípade ich nepredloženia sú povinné takéto osoby do prevádzok alebo na hromadné podujatia nevpustiť.

 • Skutočnosť, či pôjde v prípade bodov 2 až 4 vyššie o možnosť alebo povinnosť príslušného zamestnávateľa vyplynie až z opatrení uložených príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva, nakoľko zo samotných zmien právnych predpisov to nie je zrejmé. Predpokladá sa, že pozícia zamestnávateľov sa bude líšiť v závislosti od toho, v akej farbe COVID automatu sa jednotlivé prevádzky nachádzajú.
 • Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor môže pri výkone kontroly nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti, a to až na dobu 30 dní, ak zistí porušenie nariadených opatrení.
 • Nedodržanie týchto opatrení predstavuje správny delikt na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 7.000 EUR.
 • Zákon nadobúda účinnosť vyhlásením, pričom v Zbierke zákonov bol vyhlásený dňa 15.11.2021.


Autori textu
Václavíková  S. V.
Sedmohradský  V. S.