COVID-19 / 07. 09. 2020

Covid VI – Povinnosti zamestnávateľa v boji s koronavírusom

Poljaková  L. P.
Sedmohradský  V. S.

POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA VYKONÁVAŤ DOHĽAD NAD REŠPEKTOVANÍM PRIJATÝCH OPATRENÍ ÚVZ JEHO ZAMESTNANCAMI PRI ICH NÁVRATE Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN  

 • Dňa 28.08.2020 bolo prijaté opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6911/2020  („ÚVZ“), ktorým sa zavádza povinnosť zamestnávateľa požadovať od svojich zamestnancov pri ich návrate z tzv. rizikových krajín (krajiny, ktorá nie sú označené konzíliom odborníkov ÚVZ za menej rizikové) preukázanie splnenia povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí ukončenú:
  1. negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr piaty deň izolácie v domácom prostredí),
  2. potvrdením o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky starším ako 10 dní (v prípade návratu z rizikovej krajiny patriacej do Európskej únie), prípadne
  3. preukázaním sa výnimkou z uvedených povinností udelenou ÚVZ („Opatrenie“).

 • Opatrenie bolo vydané v nadväznosti na opatrenie ÚVZ č. OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020, v zmysle ktorého sú osoby prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z rizikových krajín  povinné absolvovať izoláciu v domácom prostredí. Ukončenie izolácie v domácom prostredí závisí od skutočnosti, či osoba navštívila rizikovú krajinu:
 1. patriacu do Európskej únie – izolácia v domácom prostredí je ukončená (i)    negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, alebo (ii) v prípade bezpríznakového priebehu izolácie potvrdením o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky starším ako 10 dní, alebo
 2. nepatriacu do Európskej únie– izolácia v domácom prostredí môže byť ukončená iba negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, t.j. potvrdenie o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky staršie ako 10 dní NIE je postačujúce ani v prípade, že daná osoba nemá počas celej doby izolácie príznaky ochorenia COVID-19.
 3. Zoznam rizikových krajín prerokováva konzílium odborníkov ÚVZ na nepravidelnej báze vždy s prihliadnutím na aktuálnu epidemiologickú situáciu v danej krajine. Osoby môžu cestovať bez obmedzenia len do krajín, ktoré sú označené ako menej rizikové. Vždy aktuálny zoznam rizikových, resp. menej rizikových je možné nájsť na nižšie uvedenom webovom sídle: https://korona.gov.sk/povinnost-absolvovat-domazu-izolaciu-a-test-na-covid-19/
 • Zamestnávateľ nie je povinný požadovať preukázanie uvedených povinností od všetkých zamestnancov, ale iba od tých, u ktorých má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že zamestnancom táto povinnosť vznikla. Za odôvodnené podozrenie možno považovať napr. nástup do zamestnania, dni pracovného voľna, služobnú cestu atď. Predpokladá sa, že zamestnávateľ vyvinie všetku náležitú snahu o zistenie skutočnosti, či zamestnancovi takáto povinnosť v zmysle opatrení prijatých ÚVZ vznikla.
 • Pokiaľ zamestnanec, ktorý navštívil rizikovú krajinu nie je schopný preukázať, že jeho izolácia v domácom prostredí bola riadne ukončená, zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému regionálnemu ÚVZ a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.
 • Pod pojmom „zamestnanec“ Opatrenie rozumie nielen pracovnoprávny pomer a štátnozamestnanecký pomer, ale aj iný „obdobný“ pomer, pričom výslovne uvádza ako príklad aj SZČO – zamestnávateľ je teda povinní vyžadovať splnenie uvedených povinností aj od živnostníkov, ktorí preňho a v jeho priestoroch vykonávajú určité činnosti.
 • Opatrenie je účinné od 01.09.2020.
 • Nerešpektovanie Opatrenia je správnym deliktom, za ktorý ÚVZ môže zamestnávateľovi uložiť pokutu vo výške do 20.000 EUR.
 • Pre úplnosť je potrebné uviesť, že hoci cieľom Opatrenia evidentne je (a potvrdzujú to aj pracovníci ÚVZ), aby sa vzťahovalo na všetkých zamestnancov, jeho samotný text je formulovaný zmätočne a odkazuje na „prevádzkovateľov“ v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Opatrenie však odporúčame dodržiavať všetkým zamestnávateľom.

Autori textu
Poljaková  L. P.
Sedmohradský  V. S.