COVID-19 / 19. 05. 2020

Covid V – Nové opatrenia vo finančnej oblasti

Poljaková  L. P.
Blaňár  P. B.

OPATRENIA VO FINANČNEJ OBLASTI 

Dňa 13.05.2020 bola NRSR schválená novela zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorou okrem iného došlo ku rozšíreniu finančných opatrení na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov. Ide o pomoc v podobe záruk a úverov poskytovaných prostredníctvom úverových inštitúcií. Táto novela nadobudne účinnosť dňom jej vyhlásenia v Zbierke zákonov SR, čo by malo nastať v priebehu nasledujúcich dní. 

FINANČNÁ POMOC NA ZABEZPEČENIE LIKVIDITY MALÝCH, STREDNÝCH ALEBO VEĽKÝCH PODNIKOV 

V našom Newsletteri č. 02 zo dňa 06.04.2020 sme Vás informovali o možnosti využitia pomoci na udržanie prevádzky v malých a stredných podnikoch, pričom novelou prijatou dňa 13.05.2020 bola táto pomoc rozšírená aj pre veľké podniky a zároveň bol stanovený proces poskytovania tejto pomoci.

1.   Na zabezpečenie likvidity malých, stredných alebo veľkých podnikov v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie môžu poskytnúť finančnú pomoc Exportno-importná banka Slovenskej republiky a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.. 

2.      Túto finančnú pomoc je možne poskytnúť vo forme:

a.       Záruky za úver poskytnutý bankou, 

b.       odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou.

3.      Záruku je možné poskytnúť podniku, ktorý:

a.       nie je osobou, ktorá má oprávnenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo je agentúrou dočasného zamestnávania, 

b.     nemá voči Sociálnej poisťovni a alebo príslušnej zdravotnej poisťovni zákonom určené nedoplatky po lehote splatnosti viac ako 90 dní, 

c.       nebolo voči podniku začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, a 

d.       spĺňa ďalšie podmienky určené bankou. 

4.     Poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou možno podniku odpustiť, ak podnik v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a podnikom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere. 

5.     Ministerstvo financií ručí za záväzky poskytovateľa pomoci vzniknuté z poskytovania záruk za úvery bezpodmienečne a neodvolateľne. 

POUKÁZANIE A POUŽITIE PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV 

1.       V našom Newsletteri č. 02 zo dňa 06.04.2020 sme Vás informovali o možnosti podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

2.       V zmysle prijatej novely správca dane preskúma splnenie podmienok podaného vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka v zmysle Zákona o dani z príjmov a následne poukáže podiel zaplatenej dane z príjmov, a to do:

i.       31. júla 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov, pri ktorom posledný deň lehoty na podanie tohto daňového priznania uplynul 31. marca 2020 a toto daňové priznanie sa v tejto lehote aj podalo, 

ii.      31. augusta 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov uvedené na tlačive pre fyzické osobe na tento účel v zmysle Zákona o dani z príjmov predloženom správcovi dane do 30. apríla 2020, 

iii.     troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podané ako súčasť daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie uplynie počas obdobia pandémie a v tejto lehote sa daňové priznanie aj podá, okrem vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa písmena (i). 

3.       Takýto podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný správcom dane nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná. Ak daňovníkovi vznikne daňový preplatok na dani z príjmov, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z príjmov z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži daňový preplatok na dani z príjmov. 

PREDDAVKY NA DAŇ Z PRÍJMOV 

1.       V našom Newsletteri č. 02 zo dňa 06.04.2020 sme Vás informovali o možnosti platenia preddavku na daň, ktorý sa stal splatným počas obdobia pandémie až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie 

2.      Ak zaplatené preddavky na daň z príjmov splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov, ak daňovník do konca tejto lehoty daňové priznanie k dani z príjmov podá, sú vyššie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, použijú sa na budúce preddavky na daň z príjmov alebo sa na základe žiadosti daňovníka vrátia. 

3.     Ak by daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca 2020, správca dane vráti rozdiel v zaplatených preddavkoch na daň z príjmov v zmysle vyššie uvedeného, a to v lehote do:

                    i.        30 dní odo dňa podania žiadosti, ak túto žiadosť daňovník podal po 30. apríli 2020

                    ii.       31. mája 2020, ak túto žiadosť daňovník podal do konca apríla 2020. 

4.     Rozhodnutie o žiadosti o vrátenie preddavkov na daň z príjmov platených na základe poslednej známej dane z príjmov, ktoré sú vyššie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie, nie je prekážkou opätovného podania žiadosti o vrátenie preddavkov na daň z príjmov. 

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA FINANČNEJ DISCIPLÍNY 

Počas obdobia pandémie sa konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré začali pred obdobím pandémie, prerušujú; pričom právne účinky doteraz vykonané ostávajú zachované. Ak sa obdobie pandémie neskončí do 20. mája 2020, pokračuje sa od 21. mája 2020 vo všetkých konaniach a to aj v tých konaniach, ktoré sa prerušili ešte pred začatím obdobia pandémie.

Autori textu
Poljaková  L. P.
Blaňár  P. B.