COVID-19 / 01. 05. 2020

Covid IV – Opatrenia vo finančnej oblasti a v oblasti justície

Poljaková  L. P.
Blaňár  P. B.

OPATRENIA VO FINANČNEJ OBLASTI

Dňa 22.04.2020 bola NRSR schválená novela zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorou došlo ku prijatiu, resp. špecifikácií pôvodne prijatých opatrení v nižšie uvedenom rozsahu. Očakáva sa, že tieto zmeny (rovnako ako všetky ostatné zmeny zákonov uvedené nižšie) budú uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 27.04.2020.

ODPUSTENIE ZMEŠKANIA LEHOTY

 • Zmeškanie lehoty nebude v porovnaní s predchádzajúcim znením zákona odpustená v prípadoch podávania kontrolného a súhrnného výkazu a pri platení preddavkov dane.

PRERUŠENIE DAŇOVEJ KONTROLY

 • Úprava pôvodných ustanovení týkajúcich sa prerušenia daňovej kontroly:
 1. Daňová kontrola bude prerušená na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie,
 2. V doteraz prerušených daňových kontrolách sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové kontroly prerušili v zmysle Daňového poriadku, pričom právne účinky úkonov vykonaných počas daňových kontrol doteraz prerušených ostávajú zachované,
 3. Vypustenie ustanovenia týkajúceho sa možnosti vydania čiastkového protokolu pri daňovej kontrole oprávnenosti nadmerného odpočtu, čo znamená, že aj v prípade týchto daňových kontrol je možné požiadať o prerušenie daňovej kontroly postupom podľa bodu 1 uvedeného vyššie.

PRERUŠENIE DAŇOVÉHO KONANIA

 • Úprava ustanovení týkajúcich sa prerušenia daňového konania:
 1. Daňové konanie sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie,
 2. V doteraz prerušených daňových konaniach sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové kontroly prerušili v zmysle Daňového poriadku, pričom právne účinky úkonov vykonaných počas daňových kontrol doteraz prerušených ostávajú zachované.
 3. Vypustenie ustanovenia týkajúceho sa obmedzenia prerušenia daňového konania,  v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku.

DAŇOVÉ PREPLATKY

 • Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov.
 • Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, podanom od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od 31. marca 2020.
 • Ak sa daňovému subjektu zníži daňový preplatok, a to po daňovej kontrole alebo podaním opravného alebo dodatočného daňového priznania k dani z príjmov, bude mu uložená pokuta vo výške 100 % z uvedeného rozdielu, pričom daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane aj tento rozdiel. Táto pokuta sa neuloží, ak daňový subjekt podá daňové priznanie, ktorým sa daňový preplatok zníži pred jeho vrátením.

SPRÁVNE DELIKTY A SANKCIE

 • Správca dane môže vyberať úrok z omeškania, ak daňový subjekt neodvedie v požadovanej lehote a v stanovenej výške platby za vybraný preddavok na daň, daň vybranú zrážkou alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane – v pôvodnom znení zákona sa mohol počas obdobia daňový subjekt oneskoriť bez hrozby uloženia sankcie aj za vyššie uvedené platby, avšak účinnosťou tohto zákona to tak už nebude.

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

  • Daňovník nie je povinný platiť preddavky na dane z motorových vozidiel, ktoré sú splatné v mesiaci apríl 2020.

  PREDDAVKY NA DAŇ Z PRÍJMOV

  • Preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, čo je potrebné preukázať vyhlásením daňovníka najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti na daň z príjmov. Takýto spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020. Tržbou sa v nadväznosti na vyššie uvedené považujú:
  1. výnosy u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,
  2. príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu, a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu.

  ODPOČET DAŇOVEJ STRATY

  • Právnické aj fyzické osoby si môžu odpočítať od základu dane z príjmov neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, a to najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
  • Odpočet daňovej straty podľa odseku 1 môže daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31. októbra 2019.

  OPATRENIA V OBLASTI POUŽÍVANIA REGISTRAČNÝCH POKLADNÍC

  • Povinnosť oznámiť zmenu povinne oznamovaných údajov na účely používania registračných pokladníc, ktorej posledný deň lehoty na splnenie uplynie počas obdobia pandémie, sa považuje za splnenú, ak sa tieto skutočnosti oznámia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

  ODKLAD VYMÁHANIA NEDOPLATKOV

  • Odklad vymáhania nedoplatkov v colnom exekučnom konaní počas obdobia pandémie.

  OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRIDANEJ HODNOTY A SPOTREBNÝCH DANÍ

  • Ak si platiteľ DPH nesplní svoji povinnosť podať daňové priznanie k DPH alebo kontrolný výkaz alebo opakovaného nezaplatenia DPH počas pandémie, tak nebude uverejnený v príslušnom zozname dlžníkov.
  • U platiteľa DPH, ktorému počas obdobia pandémie vznikol colný nedoplatok alebo nedoplatok na povinných odvodoch poistného sa nebude tento nedoplatok brať do úvahy na účely skoršieho vrátenia nadmerného odpočtu, ak tento nedoplatok zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

  OPATRENIA V OBLASTI MIESTNYCH DANÍ A MIESTNEHO POPLATKU

  • Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa priznania k predmetným daniam podajú do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

  OPATRENIA V OBLASTI JUSTÍCIE

  Dňa 22.04.2020 boli schválené ďalšie opatrenia v rámci zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (Zákon č. 62/2020 Z.z.), čím došlo okrem iného k nasledovným podstatným zmenám:

  Stanovenie procesných pravidiel pri odklade exekúcií na základe návrhu povinnej osoby,  ktorej v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením choroby COVID-19 prechodne poklesli príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre túto osobu alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Odložiť exekúciu z vyššie uvedených dôvodov je možné najviac na 6 mesiacov avšak najdlhšie do 1. decembra 2020.

  Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom priestoru pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení choroby COVID-19.

  Nemožnosť výkonu záložného práva a dražieb až do 31.mája 2020.

  DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV

  • Schválenie opatrenia „dočasnej ochrany“ o obsahu ktorého sme Vás informovali v našom COVID-19 NEWSLETTER č. 03 zo dňa 17.04.2020 v časti Poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom, pričom znenie schválené NRSR bolo prijaté s miernymi odchýlkami v porovnaní s predloženým návrhom a to najmä stanovením, resp. špecifikovaním podmienok pre podnikateľov žiadajúcich o poskytnutie dočasnej ochrany (ostatné podmienky ostali zachované), a to konkrétne:
  1. Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany možno podať len z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku,
  2. k 12. marcu 2020 vo vzťahu k podnikateľovi žiadajúceho o dočasnú ochranu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,
  3. vo vzťahu k podnikateľovmu podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva.

  OPATRENIA V OBLASTI SOCIÁLNEHO POISTENIA

  Dňa 22.04.2020 prijala NRSR novelu zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorou sa zaviedlo nasledovné:

  • Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nie sú povinní uhradiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe opatrenia ÚVZ najmenej na 15 dní. Takéto poistné sa považuje za zaplatené, t.j. nejde len o odklad, ale o reálne odpustenie zaplatenia poistného.
  • Uzatvorenie prevádzky sa preukazuje čestným vyhlásením.
  • Zákon oprávnil vládu Slovenskej republiky nariadením dodatočne stanoviť:

  1. odklad platenia poistného aj na ďalšie mesiace,
  2. podmienky, za ktorých nie sú povinní zaplatiť poistné,
  3. spôsob preukázania splnenia podmienok.

  OPATRENIA V OBLASTI UDRŽANIA PRACOVNÝCH MIEST

  Dňa 22.04.2020 prijala NRSR taktiež novelu zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorou sa zaviedlo nasledovné:

  • Všeobecná špecifikácia k niektorým podmienkam pre žiadateľov o príspevok v rámci programu na podporu udržania zamestnanosti (príspevky č. 1 až č. 3 v zmysle nášho COVID-19 NEWSLETTERA č. 03 zo dňa 17.04.2020 v časti Program zameraný na udržanie pracovných miest):
  1. Splnenie daňovej povinnosti žiadateľa - táto povinnosť je splnená aj vtedy, ak správca dane žiadateľovi povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,
  2. Splnenie povinnosti odvodu preddavku na zdravotné, sociálne a povinné dôchodkové sporenie -  táto je povinnosť splnená aj vtedy, ak Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,
  3. Splnenie povinnosti nemať voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny („Úrad“) splatné finančné záväzky - táto povinnosť je splnená aj vtedy, ak Úrad žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov,

  • Splnenie všetkých podmienok sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa. Ak Úrad dodatočne zistí, že žiadateľ pri žiadaní nespĺňal podmienky a napriek tomu si požiadal o príspevok, tak žiadateľ bude povinný príspevok vrátiť.
  Autori textu
  Poljaková  L. P.
  Blaňár  P. B.