COVID-19 / 17. 04. 2020

Covid III – Nové opatrenia zamerané na udržanie pracovných miest

Poljaková  L. P.
Sedmohradský  V. S.

PROGRAM ZAMERANÝ NA UDRŽANIE PRACOVNÝCH MIEST

Uznesením vlády č. 219 zo dňa 14.04.2020 bol schválený program zameraný na podporu udržania pracovných miest v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorým sa rozširuje zoznam pôvodne zadefinovaných príspevkov na tento účel. V súčasnosti je preto možne požiadať o nasledovné príspevky:

 1. Príspevok pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky - podmienky čerpania príspevku ostali zachované, pre viac informácií odporúčame pozrieť náš COVID-19 Newsletter č. 02 zo dňa 06.04.2020, jedinou zmenou v porovnaní s predchádzajúcou úpravou je, že bol zrušený strop na príspevok jedného zamestnávateľa vo výške 800 000 EUR. Príspevok sa tak stal použiteľným aj pre veľkých zamestnávateľov.
 2. Príspevok pre SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby (podmienky čerpania príspevku ostali zachované, pre viac informácií odporúčame pozrieť náš COVID-19 Newsletter č. 02 zo dňa 06.04.2020.
 3. Príspevok pre zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom - tomuto príspevku sa venujeme detailne nižšie, nakoľko ide o príspevok, pri ktorom predpokladáme najrozsiahlejšie využitie.
 4. Príspevok pre vybrané skupiny fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu nemajú žiaden iný príjem. 

PRÍSPEVOK PRE ZAMESTNÁVATEĽOV ZASIAHNUTÝCH MIMORIADNOU SITUÁCIOU

 • Príspevok bol uvedený do života dňa 17.04.2020 vo forme Oznámenia Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny o možnosti predkladania finančného príspevku („Oznámenie“).
 • Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ, ktorý v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesto aj napriek prerušeniu alebo obmedzeniu svojej prevádzkovej činnosti.
 • Cieľovou skupinou je zamestnanec v pracovnom pomere (t.j. nie tzv. „dohodári“), ktorý nastúpil do práce najneskôr 01.03.2020, pričom tento zamestnanec nesmie byť presunutý počas poskytovania príspevku na inú prevádzku.
 • Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa je najmä (presné podmienky sú uvedené v Oznámení:

 1. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 2. že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach. V zmysle Nariadenia Komisie EÚ je podnik v ťažkostiach najmä vtedy, ak v dôsledku akumulovaných strát došlo k zániku viac ako polovice jeho upísaného základného imania alebo ak je podnik predmetom kolektívneho konkurzného konania
 3. že spĺňa podmienky podľa §70 ods. 7 zákona č 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, t.j. najmä si plní daňové povinnosti, odvodové povinnosti, povinnosti voči zamestnancom a nie je v konkurze.

 • Uvedené skutočnosti sa preukazujú čestným vyhlásením a pravdivosť tohto vyhlásenia môže byť predmetom následnej kontroly.
 • Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku.
 • Výška príspevku na udržanie pracovného miesta pre zasiahnutých zamestnávateľov sa určí jednou z nižšie uvedených metód:

  3A)  úhrada náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 EUR,

  3B)  paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb, pričom výška príspevku sa určí nasledovne:

 

 • Pokles tržieb za marec 2020
 1. menej ako 10% > 0 EUR
 2. od 10% do 19,99% > 90 EUR
 3. od 20% do 29,99% > 150 EUR
 4. od 30% do 39,99% > 210 EUR
 5. od 40% a viac % > 270 EUR

 • Pokles tržieb za apríl a máj 2020
 1. menej ako 20% > 0 EUR
 2. od 20% do 39,99% > 180 EUR
 3. od 40% do 59,99% > 300 EUR
 4. od 60% do 79,99% > 420 EUR
 5. od 80% a viac % > 540 EUR

 

 • Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z vyššie uvedených možnosti príspevkov na celé obdobie poskytovania príspevku, pričom sa predpokladá, že zamestnávateľ si má zvoliť ten príspevok, ktorý je preňho výhodnejší.
 • Ak si zamestnávateľ vyberie možnosť 3A, ide o klasický „kurzarbeit“, pri ktorom zamestnanec nepracuje pre prekážku na strane zamestnávateľa (zamestnávateľ mu nie je schopný prideľovať prácu). Podľa nedávno prijatej zmeny Zákonníka práce (účinnej odo dňa 04.04.2020) má takýto zamestnanec nárok na 80% náhrady mzdy. V rámci tohto opatrenia môže dostať zamestnávateľ celú túto sumu preplatenú (max. do výšky 880 EUR na zamestnanca).
 • Príspevok možno uplatniť aj na zamestnanca, ktorý počas mesiaca čiastočne pracoval a čiastočne nepracoval pre prekážku na strane zamestnávateľa. Prepláca sa výška reálne zaplatenej náhrady mzdy.
 • Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880 EUR.
 • Ak si zamestnávateľ vyberie možnosť 3B, má nárok na paušálny príspevok na všetkých zamestnancov, ktorí odpracovali aspoň 50% ich pracovného času v danom mesiaci (t.j. zamestnancov, ktorí nemali prekážku v práci na strane zamestnanca alebo nečerpali dovolenku viac ako 50%).
 • Zamestnávatelia, ktorí vykonávali činnosť celý rok 2019, si môžu vybrať, či budú na účely zistenia poklesu tržieb porovnávať (i) daný mesiac s rovnakým mesiacom v predchádzajúcom roku alebo (ii) daný mesiac s priemerom (t.j. 1/12) tržieb v roku 2019.
 • Ostatní zamestnávatelia si môžu vybrať, či budú na účely zistenia poklesu tržieb porovnávať (i) daný mesiac s rovnakým mesiacom v predchádzajúcom roku (ak taký mesiac vykonávali činnosť) alebo (ii) daný mesiac s februárom 2019.
 • Výška príspevku na jedného zamestnávateľa nie je pri tomto opatrení obmedzená.
 • Všetky podstatné materiály a formuláre sú dostupné odo dňa 17.04.2020 na webových stránkach https://www.neprepustaj.sk/ a https://www.pomahameludom.sk/.
 • Žiadosti o príspevky sa predkladajú miestne príslušnému úradu práce elektronickou poštou (emailom) alebo prostredníctvom elektronickej schránky.
 • Žiadosť za mesiac marec sa predkladá do 15.05.2020. Žiadosti za mesiace apríl a máj sa predkladajú vždy do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

ŠPECIFIKÁCIA PRAVIDIEL PRE VÝPOČET POKLESU OBRATU A ČISTÉHO PRÍJMU PRE ÚČELY ODKLADU ODVODOV

Uznesením vlády č. 208/2020 zo dňa 09.04.2020 bol špecifikovaný postup určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti na účely využitia možnosti odkladu poistného na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a preddavky na zdravotné poistenie zamestnávateľmi a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania o 40 % a viac (bližšie informácie nájdete v našom COVID-19 Newsletter č. 02 zo dňa 06.04.2020 v časti Opatrenia pre odvádzateľov poistného).

 • Pokles čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa určí  porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac s výškou tržieb za mesiac:
 1. v predchádzajúcom roku, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok, s mesačným priemerom tržieb,
 2. február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

 • Ak teda zamestnávateľ alebo SZČO podnikali celý rok 2019, môžu si vybrať jednu z dvoch možností uvedených pod bodom (i).
 • Spôsob určenia poklesu tržieb určený odvádzateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

POSKYTNUTIE DOČASNEJ OCHRANY PODNIKATEĽOM

Dňa 14.04.2020 bol vládou Slovenskej republiky schválený návrh zákona, ktorého cieľom je poskytnúť dočasnú ochranu podnikateľom, ktorí sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia choroby COVID -19. Predmetný návrh musí byť ešte schválený aj Národnou radou Slovenskej republiky, pričom počas schvaľovacieho procesu môže dôjsť k zmene jeho znenia. Aj keď teda nejde o finálne znenie zákona, dovolíme si zhrnúť jeho najpodstatnejšie body. 

 • Na základe predloženého formuláru si môže podnikateľ požiadať o poskytnutie tzv. dočasnej ochrany súdom za predpokladu, že:
 1. začal podnikať pred 12. marcom 2020,
 2. k 12. marcu 2020 nie je v úpadku,
 3. ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 4. v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 5. v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
 6. vedie riadne účtovníctvo a ukladá účtovné závierky do zbierky listín v súlade s Obchodným zákonníkom.

 • Poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom by v zmysle predloženého návrhu spočívalo v:
 1. prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa (na základe návrhov podaných po 12.03.2020),
 2. ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz,
 3. suspendovaní povinnosti podať návrh na vlastný konkurz počas dočasnej ochrany,
 4. prerušení niektorých exekúcií, ktoré začali po 12. marci 2020,
 5. poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku,
 6. upravení pravidiel o započítavaní pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou,
 7. upravení pravidiel možnosti vypovedania zmluvy uzatvorenej s podnikateľom pod dočasnou ochranou a pravidiel možnosti odstúpenia pre omeškanie s plnením,
 8. prerušení plynutia lehôt na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou, vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov,
 9. povinnosti podnikateľa uhrádzať prednostne tie záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany
 10. podpore financovania počas dočasnej ochrany.

Autori textu
Poljaková  L. P.
Sedmohradský  V. S.