Oznámenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ ES (ďalej len ako „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. Z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), zákonom č. 586/2003 Z. Z. O advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov („Zákon o advokácií“) a kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi prijatým Slovenskou advokátskou komorou, ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S kódexom sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr (ďalej len ako „Kódex SAK“).

V rámci zosúladenia ochrany osobných údajov s Nariadením, Zákonom o ochrane osobných údajov, Zákonom o advokácií a Kódexom SAK si spoločnosť Blaňár & Partners s. r. o., so sídlom Gunduličova 4, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 866 784, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62851/B, telefonický kontakt: +421 914 334 300, e-mailový kontakt: asistent@bpartners.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) týmto dovoľuje v zmysle článkov 13 a 14 Nariadenia poskytnúť dotknutým osobám základné informácie o podmienkach spracúvania ich osobných údajov:

I. Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
 • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie,
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti,
 • realizovať výberové konania na obsadenie pracovných pozícií, a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb

II. Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

 • Právny základ
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia:
 • Zákon o advokácií,
 • Advokátsky poriadok a ostatné stavovské predpisy Slovenskej advokátskej komory.
 • Kategórie dotknutých osôb
  Klienti, protistrany klientov a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať pri poskytovaní právnych služieb.
 • Doba uchovávania osobných údajov
  10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov.
 • Kategórie osobných údajov
  Bežné osobné údaje: Identifikačné údaje, kontaktné údaje a iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu spracúvania
 • Právny základ
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia: zákon č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
 • Kategórie dotknutých osôb
  Klienti, členovia štatutárnych orgánov klientov, spoločníci klientov, zamestnanci klientov, osoby poverené klientom a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať na dosiahnutie uvedeného účelu spracúvania.
 • Doba uchovávania osobných údajov
  10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov.
 • Kategórie osobných údajov
  Bežné osobné údaje: Identifikačné údaje, kontaktné údaje a iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu spracúvania.
 • Právny základ
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia:
 • Zákon o advokácií, a
 • Advokátsky poriadok a ostatné stavovské predpisy Slovenskej advokátskej komory.
 • zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.
 • Právny základ
  Plnenie zmluvy podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia (zmluvy a predzmluvné vzťahy).
 • Kategórie dotknutých osôb
  Uchádzači o zamestnanie.
 • Doba uchovávania osobných údajov
  1 mesiac po skončení výberového procesu na obsadenie konkrétneho pracovného miesta.
 • Kategórie osobných údajov
  Bežné osobné údaje: Identifikačné a kontaktné údaje, údaje o absolvovaných pracovných skúsenostiach, údaje o dosiahnutom vzdelaní alebo kvalifikácií, údaje o záľubách a voľno časových aktivitách a iné údaje nachádzajúce sa v životopise, motivačnom alebo odporúčacom liste.
 • Právny základ
  Plnenie zmluvy podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia (zmluvy a predzmluvné vzťahy).
 • Kategórie dotknutých osôb
  Zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami.
 • Doba uchovávania osobných údajov
  10 rokov odo dňa ukončenia zmluvnej spolupráce.
 • Kategórie osobných údajov
  Bežné osobné údaje: Identifikačné a kontaktné údaje, bankové spojenie a iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu spracúvania.
 • Právny základ
  Oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia.
 • Kategórie dotknutých osôb
  Členovia štatutárnych orgánov zmluvných partnerov, zamestnanci zmluvných partnerov, osoby poverené zmluvným partnerom.
 • Doba uchovávania osobných údajov
  10 rokov odo dňa ukončenia zmluvnej spolupráce.
 • Kategórie osobných údajov
  Bežné osobné údaje: Identifikačné a kontaktné údaje a iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu spracúvania.
 • Právny základ
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia:
  • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde.
 • Kategórie dotknutých osôb
  Zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami, členovia štatutárnych orgánov zmluvných partnerov, zamestnanci zmluvných partnerov, osoby poverené zmluvným partnerom a zákazníci.
 • Doba uchovávania osobných údajov
  10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
 • Kategórie osobných údajov
  Bežné osobné údaje: Identifikačné a kontaktné údaje, bankové spojenie a iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu spracúvania.
 • Právny základ
  Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
 • Kategórie dotknutých osôb
  Fyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku Prevádzkovateľa.
 • Doba uchovávania osobných údajov
  2 roky odo dňa získania údajov.
 • Kategórie osobných údajov
  Bežné osobné údaje: IP adresy, názov domény, verzia prehliadača a operačného systému, prevádzkové údaje, lokalizačné údaje, webové protokoly.
 • Právny základ
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia:
  zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Kategórie dotknutých osôb
  Zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami, členovia štatutárnych orgánov zmluvných partnerov, zamestnanci zmluvných partnerov, osoby poverené zmluvným partnerom, klienti, protistrany klientov, adresáti a odosielatelia korešpondencie alebo zásielok.
 • Doba uchovávania osobných údajov
  10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov. Prevádzkovateľ určuje dobu uchovávania jednotlivých osobných údajov v súlade s uznesením predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011.
 • Kategórie osobných údajov
  Bežné osobné údaje: Identifikačné údaje, kontaktné údaje a iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu spracúvania.

III. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania), poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Zároveň môžeme sprístupniť Vaše osobné údaje aj daňovému úradu, príslušnému súdu, orgánom činným v trestnom konaní a ďalším príslušným orgánom verejnej moci, ktorým poskytujeme osobné údaje fyzických osôb v dôsledku plnenia povinností podľa príslušných právnych predpisov aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a  takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prianiu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

IV. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza ku prenosu týchto osobných údajov do tretích krajín v zmysle článku 44 Nariadenia ani k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle článku 22 Nariadenia.

V. Aké sú základné predpoklady pri stanovení doby uchovávania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje uchovávame vždy v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania. To znamená, že osobné údaje spracúvame výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Vaše osobné údaje vymazávame, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak. Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe;
 • inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v  trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s  obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

VI. Ako získavame Vaše osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov, zo zmlúv alebo z  iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžeme osobné údaje o Vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

VII. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 • Právo na prístup k údajom - Dotknuté osoby majú podľa článku 15 Nariadenia právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje, a ak tomu tak je, tak majú právo na prístup k týmto údajom a tiež na informácie o tom, ako sa ich osobné údaje spracúvajú, ako aj na poskytnutie kópie týchto osobných údajov, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii;
 • Právo na opravu - Prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti osobných údajov dotknutých osôb, ktoré má k dispozícii. Dotknuté osoby majú podľa článku 16 Nariadenia právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil alebo doplnil osobné údaje, ktoré sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne;
 • Právo na výmaz (právo „na zabudnutie“) - Dotknuté osoby majú podľa článku 17 Nariadenia právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie ich osobných údajov;
 • Právo na obmedzenie spracúvania - Dotknuté osoby majú podľa článku 18 Nariadenia právo požiadať Prevádzkovateľa, aby obmedzil spracúvanie ich osobných údajov;
 • Právo na prenosnosť údajov - Dotknuté osoby majú podľa článku 20 Nariadenia právo získať osobné údaje, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli Prevádzkovateľovi a taktiež majú právo na prenos týchto údajov ďalšiemu Prevádzkovateľovi bez toho, aby im v takomto prenose Prevádzkovateľ bránil;
 • Právo namietať - Dotknuté osoby majú podľa článku 21 Nariadenia právo namietať proti spracúvaniu ich osobných Údajov Prevádzkovateľom.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - V prípade nadobudnutia podozrenia z neoprávneného spracúvania osobných údajov majú dotknuté osoby v zmysle článku 77 Nariadenia právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

VIII. Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. My sme však dospeli k rozhodnutiu, že nechceme zasahovať do Vášho súkromia a súbory cookies nebudeme na našej webovej stránke spracúvať.

IX. Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v  akomkoľvek rozsahu. V  prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom Vám zmenu dáme do pozornosti napr. Všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.