Business Law / 31. 01. 2023

Založenie s.r.o. zjednodušeným spôsobom

Václavíková  S. V.


Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.02.2023 umožňuje založenie obchodnej spoločnosti – spoločnosti s ručením obmedzeným, zjednodušeným spôsobom, a to prostredníctvom štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy. Cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy záujemcu prevedie interaktívny sprievodca a následne elektronická služba obchodného registra využije na zápis údajov do obchodného registra štruktúrované údaje zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou vzoru. Vzor spoločenskej zmluvy nájdete  zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Po splnení zákonných podmienok budú vedieť zakladatelia založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra v rámci jedného registračného konania.  

V prípade založenia spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom, majú zakladatelia k dispozícií zoznam voľných živností, z ktorých si pri prvozápise môžu zvoliť maximálne desať. Živnostenské oprávnenie vzniká spoločnosti s ručením obmedzeným automaticky zápisom do obchodného registra. Z tohto dôvodu nie je potrebné pred zápisom do obchodného registra žiadať príslušný živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Zjednodušený spôsob založenia spoločnosti s ručeným obmedzeným je možné využiť, ak spoločnosť nebude mať viac ako 5 spoločníkov, nebude pri zápise do obchodného registra zároveň zriaďovať dozornú radu a vklady spoločníkov budú výlučne peňažné. Zároveň sa pre účely zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným vyžaduje absolútna bezúhonnosť konateľov, t.j. fyzická osoba, ktorá po zápise do obchodného registra bude vystupovať vo funkcii konateľa spoločnosti, nemôže byť právoplatne odsúdená za trestný čin alebo sa na ňu musí hľadieť, ako keby nebola právoplatne odsúdená. Pre vykonanie zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra zjednodušeným spôsobom je výlučne príslušný Okresný súd Žilina.

Zakladatelia však majú stále možnosť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným štandardným spôsobom, ako sa to dialo doteraz. Štandardný postup nájde svoje využitie v prípade, ak nie sú splnené zákonné požiadavky na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušenou alternatívou, napr. ak je spoločnosť s ručením obmedzeným zakladaná za iným účelom ako podnikaním. V tomto prípade však živnostenské oprávnenie nevzniká automaticky zápisom do obchodného registra a je potrebné pred samotným zápisom požiadať príslušný živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, resp. využiť možnosť jednotného kontaktného miesta a oba návrhy podať spoločne.

Najväčšou výhodou zjednodušenej alternatívy založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je výrazne jednoduchší administratívny postup, ako aj rýchlosť zápisu spoločnosti do obchodného registra a nákladovo hospodárnejšie začatie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V rámci samotného následného fungovania už však bude spoločnosť s ručením obmedzeným, hoci založená zjednodušeným spôsobom, podliehať rovnakým právam a povinnostiam, ako je to aj v prípade ostatných spoločností s ručením obmedzeným, daná novela Obchodného zákonníka nepočíta s osobitnou úpravou v tomto prípade.   

 

 

 

 

   

Autori textu
Václavíková  S. V.