Others / 19. 01. 2023

Spoločná starostlivosť rodičov

Ďurková  J. Ď.


Od 1. januára 2023 sa do nášho právneho poriadku zavádza nová forma osobnej starostlivosti. Privítajú ju najmä tí rodičia, ktorí napriek tomu, že už spolu nežijú ako partneri, majú záujem, aby sa nič nezmenilo na ich doterajšej starostlivosti o dieťa. 

Nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti pomôže tým rodičom maloletých detí, ktorí sa o všetkých podstatných otázkach výchovy a starostlivosti vedia naďalej dohodnúť bez toho, aby bol potrebný výrazný zásah a rozhodnutie súdu. Spoločná osobná starostlivosť je rovnocenná s ďalšími formami starostlivosti o deti a môžu ju aplikovať v praxi aj nezosobášení partneri.

Základným princípom spoločnej osobnej starostlivosti je, že prirodzený vzťah rodičov k deťom a vzťah rodičov medzi sebou zostáva v rodičovskej rovine napriek rozchodu prakticky nezmenený. To je základným rozdielom spoločnej starostlivosti oproti výlučnej alebo striedavej osobnej starostlivosti, kedy o starostlivosti o dieťa rozhoduje výlučne rodič, ktorý má dieťa zverené v daný čas do výchovy.

Podmienkou je súhlas oboch rodičov s tým, že sa o dieťa budú starať spoločne podľa vzájomnej dohody. Súd tak nebude musieť určiť ako a kedy sa budú rodičia o dieťa starať a kto bude dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Takisto nebude potrebné súdnym rozhodnutím upravovať interval a pravidlá stretávania sa. Rodičia sa budú môcť dohodnúť aj o výške výživného, ktorým budem jeden z rodičov prispievať na starostlivosť dieťaťu. Prípustná je aj dohoda medzi rodičmi o tom, že výživné sa neurčí. Súd v týchto prípadoch preverí len to, či je spoločná rodičovská starostlivosť v záujme maloletého dieťaťa. Ak bude vďaka tejto starostlivosti vytvorené rodičmi vhodné prostredie pre výchovu a starostlivosť o dieťa, súd zverí maloleté dieťa obom rodičom rovnocenne. 

Ak by sa situácia v budúcnosti medzi rodičmi zmenila a tí by už neboli schopní dohodnúť na výchove a osobnej starostlivosti o dieťa, ich nezhody by boli podkopaním stability starostlivosti o dieťa. Fakticky by došlo k znefunkčneniu spoločnej osobnej starostlivosti, ktorá by prestala dávať zmysel. V takomto prípade je potrebné nanovo rozhodnúť o starostlivosti o dieťa, v ktorom by už súd určil podstatné otázky starostlivosti.

Zverenie dieťaťa súdom do spoločnej starostlivosti rodičov má vplyv aj na vyplácanie príspevku na dieťa. Príspevok sa vyplatí rodičovi určenému na základe dohody oboch rodičov. V prípade, že takáto písomná dohoda nie je uzavretá, príspevok sa uhrádza striedavo každému z rodičov vždy po dobu troch kalendárnych mesiacov.
Autori textu
Ďurková  J. Ď.