Všeobecné podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje
pri poskytovaní právnych služieb.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov („Zákon o advokácií“). Potom, ako bude prijatý
Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi, ktorý prijme Slovenská advokátska komora (ďalej len ako „Kódex SAK“), budú tieto podmienky
zosúladené aj s Kódexom SAK.

I.     Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Advokátska kancelária Blaňár & Partners s. r. o., so sídlom Gunduličova 4, 811 05 Bratislava, IČO: 36 866 784, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 62851/B (ďalej len ako „Advokátska kancelária“) má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle
čl. 4 ods. 7 Nariadenia.

II.     Zásady spracúvania osobných údajov:

Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť. Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne. To znamená, že
spracúvanie Vašich osobných údajov sa vždy opiera o aspoň jeden z právnych základov spracúvania uvedených v Nariadení GDPR, ktorým sú napríklad súhlas so
spracúvaním osobných údajov, plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, ochrana oprávnených záujmov alebo konanie vo verejnom záujme. V niektorých
prípadoch spracúvania môže ísť o niekoľko právnych základov súčasne.

Obmedzenie účelu. Osobné údaje získavame a spracúvame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel a nebudeme ich ďalej
spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Minimalizácia údajov. Spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný
vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Správnosť. Spracúvame len správne a podľa potreby aktualizované osobné údaje a prijímame potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby
osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, boli bezodkladne vymazané alebo opravené. Ak dôjde k zmene vo Vašich osobných
údajoch, túto zmenu nám môžete nahlásiť, a tak prispieť k tomu, aby sme o Vás spracúvali len aktuálne a správne osobné údaje

Minimalizácia uchovávania. Osobné údaje spracúvame len na nevyhnutne potrebnú dobu, kým je to potrebné vzhľadom na účel, na ktorý sa
spracúvajú. Osobné údaje však môžeme spracúvať aj dlhšie, ak je to potrebné vzhľadom na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo
historického výskumu alebo na štatistické účely

Integrita a dôvernosť. Osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaručuje primeranú úroveň bezpečnosti osobných údajov, vrátane ochrany
pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Advokátska kancelária zodpovedá za súlad spracúvania osobných údajov s vyššie uvedenými zásadami spracúvania osobných údajov, ako aj za súlad s Nariadením,
Zákonom o advokácii, Kódexom SAK a inými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Na preukázanie tohto súladu sme zaviedli primerané politiky ochrany
osobných údajov v zmysle čl. 24 ods. (2) Nariadenia, máme uzavreté zmluvy so sprostredkovateľmi osobných údajov v zmysle čl. 28 ods. (3) Nariadenia, vedieme
záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle čl. 30 Nariadenia GDPR a pravidelne sa vzdelávame v oblasti ochrany osobných údajov.

III.     Zdroj osobných údajov, účel spracúvania a právny základ:

Advokátska kancelária je oprávnená v zmysle §18 ods. 6 Zákona o advokácií spracúvať osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom
na účely výkonu advokácie v súlade s týmto zákonom a s osobitným predpisom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Advokátska kancelária spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb potrebné na účel predzmluvných rokovaní, uzatvárania zmlúv o poskytovaní právnych služieb
ako aj na poskytovanie iných ako právnych služieb (napr. podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora). Právnym základom v tomto prípade je
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Advokátska kancelária môže výnimočne použiť Vaše kontaktné osobné údaje na marketingové účely (priamy marketing). V takom prípade ide o oprávnený záujem advokáta
podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné, a bez ich poskytnutia by
spravidla nebolo možné právne služby poskytnúť. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od
iných osôb.

Ak nie ste klientom Advokátskej kancelárie, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr.
vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania na základe nášho zákonného
oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

IV.     Kategórie dotknutých osobných údajov:

Advokátska kancelária spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie plnenia dotknutej osobe a za účelom dodržania zákonných a zmluvných
povinností, prípadne za účelom ochrany oprávnených záujmov. Advokátska kancelária spracúva Vaše:

 • identifikačné údaje a to najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný
  pas), štátna príslušnosť, podpis, v prípade fyzickej osoby - podnikateľa aj IČO a miesto podnikania a iné údaje, ak boli dobrovoľne poskytnuté;
 • kontaktné údaje, a to najmä emailovú adresu a telefonický kontakt.

Pri činnosti Advokátskej kancelárie môže typicky dochádzať k spracúvaniu osobných údajov aj v rámci iných kategórií, ktoré sú aj s právnymi základmi spracúvania
bližšie uvedené v bode 3.2. Kódexu SAK.

V.     Príjemcovia osobných údajov:

Advokátska kancelária sprístupňuje osobné údaje klientov a iných fyzických osôb len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. Osobné
údaje sú sprístupňované napr. našim zamestnancom, spolupracujúcim advokátom, účtovným poradcom, Slovenskej advokátskej komore alebo poskytovateľom softvérového
vybavenia alebo IT podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše
osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania
špinavých peňazí a financovania terorizmu (napr. podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

VI.     Doba uchovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú spracúvané počas trvania účelu, na ktorý Advokátska kancelária osobné údaje získala, t.j. spravidla po dobu trvania záväzkového vzťahu medzi
dotknutou osobou a Advokátskou kanceláriou, ako aj po dobu poskytovania plnenia Advokátskou kanceláriou. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých
záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, budú Vaše osobné údaje uchovávané na nevyhnutne potrebný čas, najviac po dobu 10 rokov, ktorá je vyžadovaná
príslušnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

VII.     Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od Advokátskej kancelárie prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (čl. 15 Nariadenia),
 • na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia),
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 17 až čl. 19 Nariadenia),
 • na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia),
 • namietať spracúvanie osobných údajov, a to pri spracúvaní na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem), najmä v prípade spracúvania na
  účely priameho marketingu (čl. 21 Nariadenia),
 • na odvolanie súhlasu, v prípade, ak Advokátska kancelária spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (čl. 7 Nariadenia),
 • podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (čl. 77 Nariadenia).

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: [email protected],
alebo písomne na poštovú adresu sídla Advokátskej kancelárie. Advokátska kancelária vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v
zákonných lehotách.

VIII.     Bezpečnosť spracúvania osobných údajov:

Advokátska kancelária na ochranu bezpečnosti spracúvaných dát využíva štandardné a primerané technické a organizačné opatrenia, definované v internej smernici.
Cieľom týchto opatrení je ochrana spracúvaných osobných údajov, zabránenie prístupu k nim tretím osobám, ako aj zabránenie ich vymazaniu, straty, zneužitia
alebo akéhokoľvek nedovoleného použitia. Takéto opatrenia vyžadujeme aj od sprostredkovateľov, s ktorými spolupracujeme.

IX.     Bezpečnosť spracúvania osobných údajov:

Advokátska kancelária nerealizuje prenos osobných údajov mimo krajín EHS.

X.     Súbory Cookies:

Advokátska kancelária nepoužíva na svojej webovej stránke www.bpartners.sk žiadne súbory cookies.

XI.     Automatizované individuálne rozhodovanie:

Advokátska kancelária nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať telefonicky na 0914 334 300, e-mailom na:
[email protected] alebo poštou na adresu nášho sídla.